نمرات فرایند های پتروشیمی

نمره

شماره دانشجویی

غ

880001597

12.50

880001602

13.50

900601346

13.25

890001091

17.75

900182858

2.50

880002048

9.25

890001126

14.25

890001130

16.25

890001131

8.50

880001657

8.25

890001138

17.50

890001142

15.50

890001146

6.50

890001165

15.00

890001166

9.00

890001170

2.00

880002112

2.00

890001175

2.00

890001183

14.00

890001186

6.50

890001187

9.75

890001192

6.50

880001693

17.25

860821383

6.75

890001229

4.00

880001724

3.00

890001233

3.50

880002217

3.50

890001284

4.50

890001289

8.00

890001236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویانی که به نمره خود اعتراض داشته باشند،

 

در صورت عدم صحت اعتراض وارده نمره ارفاقی

کسر خواهد شد.

 


نويسنده : سید امیر موسوی


اطلاعیه در باره نمرات آزمايشگاه سينتيك پليمريزاسيون

دانشجویان  عزيزنمرات با ارفاق كامل لحاظ گرديده است.با اين‌حال در صورت داشتن اعتراض, حداکثر تا تاريخ ١٤/٠٤/۹۳ به ايميل بنده با آدرس زير بفرستيد:

fa_Akbari2002@yahoo.com


نويسنده : سید امیر موسوی


نمرات آزمايشگاه سينتيك پليمريزاسيون

نمره

شماره دانشجويي

رديف

۲٠

۹١٠٠۲۹١۹٤

١

۲٠

۹١٠١٧۸۳٤۸

۲

١۹

۹٠٠١٧٥٠٧٥

۳

۲٠

۹٠٠١۸٠٥۳۸

٤

۲٠

۹١٠۲٤٤٠١۹

٥

١۸

۹٠٠٥۲٥٥۲۹

۶

18/5

۹٠٠١٧۲٧٥٧

٧

١۸

۹٠٠١٧١٧۲۲

۸

١۹

۹٠٠١٧۲٧٤٧

۹

١٧

۸٥٤۲٧٠٠٧

١٠

١٧

۹٠٧١۸١٠٠٠١

١١

١۸

۸۹٠٠٠١٥٠۳

١۲

١٧

۸۹٠٠٠١٥۳٥

١۳

١٧

۸۹٠٠٠١٥٤٥

١٤

١٧

۸۹٠٠٠١٥٤۸

١٥

١۸

۹١٠۲۲١۳٠٧

١۶

١٧

۸۹٠٠٠١٥۶٥

١٧

١٧

۸۹٠٠٠١۶٤۳

١۸

١۸

۹١٠٠۲٧۲۹۶

١۹

۲٠

۹١٠٠٤٥۸٧١

۲٠

١٧

۸۹٠٠٠١٧۶٧

۲١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نويسنده : سید امیر موسوی


اطلاعیه
دانشجویان دکتر دهقانی در صورت

 

اعتراض به هیچ وجه حق تلفن

 

کردنرا ندارند در صورت نیاز

 

میتوانند با ایمیل در تماس

 

باشند

 

behrozdehghani.90@gmail.com


نويسنده : سید امیر موسوی


نمرات امتحان روش های اندازه گیری مشخصات پلیمرها دکتر دهقانی

890001585

7

890001756

18

900187557

10

890001490

10

890001550

11

900182236

15

900182387

13

900172747

19

890001781

14

890001738

11

900525098

11

900180538

14

890001535

9

85427007

14

890001567

7

890001836

11/5

890001477

9

890001597

12

890001676

14

890001580

13


نويسنده : سید امیر موسوی


نمرات امتحان کامپوزیت دکتر دهقانی

890001756

18

890001565

9

890001781

17

890001545

9

890001673

17

890001748

12

900182387

14

890001551

19

890001633

14

890001767

13

890001672

11

890001550

19

890001567

16

900170803

13

890001825

8

890001676

14

900524240

18/5

890001597

18

890001716

17

85427007

16

900185615

11

890001785

9

890001503

11


نويسنده : سید امیر موسوی


نمرات امتحان پلاستیک دکتر دهقانی

890001550

11/5

890001547

3/5

890001781

17

900182411

13/5

890001503

8/5

900185615

14

900170803

12

890001477

11

900182387

16/5

900182236

18/5

890001785

8

890001535

13/5

890001602

13

900180360

15

900580820

13


نويسنده : سید امیر موسوی


اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان خانم دکتر علی نژاد می رساند که امتحان کار گاه پلاستیک

از ساعت10-12 و امتحان کلاس الیاف 12-14 در مورخه 93/3/19 برگزار خواهد شد 

 

در ضمن اوردن لپ تاپ برای امتحان آزخواص میکانیکی الزامی می باشد 


نويسنده : سید امیر موسوی


اطلاعیه

امتحان دروس آزمایشگاه های ا قای مهندس قاسمی

 خواصفیزیکی و مکانیکی پلیمر ها شیمی فیزیک

پلیمر ها روز پنجشنبه 92/3/22 ساعت

 

10/30 در ساختمان پژوهشی برگزار

خواهدگردید


نويسنده : سید امیر موسوی


اطلاعیه

توجه 

به اطلاع دانشجویان می رساند که نمرات اولیه آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات

پلیمر های دکتردهقانی در چند روز آینده به اطلاع خواهد رسید. 


نويسنده : سید امیر موسوی